Stadgar

Stadgar för Storsjöbygdens Fotoklubb

Antagna på extra årsmöte 23/2 och månadsmöte 30/3, 2014.

 

§1 Namn och hemort. Klubbens namn är Storsjöbygdens fotoklubb och hemorten är

Östersund.

§2 Ändamål Storsjöbygdens fotoklubb är en ideell och politiskt obunden

förening för fotointresserade.

Storsjöbygdens Fotoklubb ska utveckla och fördjupa medlemmars intresse och kunskaper inom fotografi.

Vara ett forum för medlemmarnas erfarenhetsutbyte under trivsamma förhållanden

Med bilder försöka främja och bevara kulturella värden.

 

§3 Medlemskap Medlem kan den bli som delar klubbens målsättning och är beredd att följa dess stadgar

 

§4 RSF-anslutning Klubben ska vara ansluten till Riksförbundet för Svensk Fotografi (RSF).

§5 Årsmöte Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls i januari varje år.

Kallelse till årsmöte sker av styrelsen genom annons, e-post alt brev, till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse skall bifogas. Motioner lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Närvarande medlemmar, som erlagt årsavgift för innevarande verksamhetsår, har röst- och beslutanderätt på årsmötet. Röstning sker öppet såvida årsmötet ej beslutar annat.

Som årsmötets beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som

mötesordföranden biträder.

Vid lika röstetal i sluten omröstning avgörs frågan genom lottning.

Ledamöter i klubbstyrelsen får ej delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisorer.

Årsmötet väljer ordförande, kassör, styrelseledamöter och valberedning. Valberedningen har till uppgift att

förbereda och föreslå kandidater till kommande årsmöte.

 

§6 Extra klubbmöte Styrelsen ska, när den så anser nödvändigt eller när båda revisorerna eller när minst 1/5 av klubbens

medlemmar så begär, kalla till extra klubbmöte. Uppgift om det eller de ärenden vars behandling det extra

klubbmötet sammankallats för ska finnas med i kallelsen. Andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen, får ej beslutas av det extra klubbmötet. För kallelse till extra klubbmöte liksom för rösträtt och förfarande vid

röstning skall samma regler gälla som för årsmöte.

 

§7 Medlemsmöten Medlemsmöten bör anordnas 1 gång/månad eller minst 4

gånger/år.

§8 Styrelse Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet

fastställt.

Styrelsens ledamöter väljs på 2 år på så sätt att ordförande och hälften av ledamöterna väljs år med udda

slutsiffra och kassör och resterande ledamöter med jämn slutsiffra. Styrelsesuppleanter utses för 1 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktionsansvariga.

Det är önskvärt om det utses tävlings-, utställnings-, utflykts-och hemsidesansvarig. Om dessa ansvariga inte kan väljas inom styrelsen kan övriga medlemmar tillfrågas. De ansvariga har skyldighet att närvara vid

styrelsemöte om styrelsen önskar detta

Kassören och ordföranden tecknar föreningen var för sig.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande.

Då endast 3 ledamöter är närvarande får beslut endast fattas om dessa är eniga.

Styrelsen ska skriva en verksamhetsberättelse och ekonomisk

redovisning varje år.

Den ekonomiska redovisningen avslutas per kalenderår

Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem, som agerar mot klubbens intressen.

 

§9 Revision. Klubbens verksamhet och förvaltning granskas av revisorer utsedda av årsmötet. Protokoll, räkenskaper,

kvitton och bokslut ska överlämnas till revisorerna för granskning senast 3 veckor före årsmötet.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet.

Vid årsmötet bör revisor närvara och läsa upp revisionsberättelsen .

Vid årsmötet, extra klubbmöte och styrelsemöte har revisorer yttrande- och förslagsrätt.

Envar av revisorerna har rätt att, närhelst han önskar, ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och övriga

handlingar, som hör till klubbens verksamhet eller förvaltning.

 

§10 Medlemsavgift Medlemsavgifter fastställs av årsmötet för året närmast efter det år årsmötet inleder. Avgiften ska betalas under

första kvartalet.

Studerande, långtidssjukskrivna och pensionärer erlägger halv avgift, avrundad till närmast högre femkrontal.

Medlem, som flyttar från annan klubb inom RSF till klubben, har rätt att under flyttningsåret tillgodoräkna sig

redan erlagd medlemsavgift i den klubb hon/han lämnar.

Person, som blir medlem i klubben under de sex sista månaderna av verksamhetsåret, får halverad

medlemsavgift för resterande del av verksamhetsåret.

 

§11 Klubbens avveckling

Fråga om klubbens avveckling ska behandlas på två på varandra följande klubbmöten med högst 2 månaders

mellanrum. Gemensam kallelse kan utgå till båda dessa möten.

För beslut om avveckling krävs minst 2/3 majoritet.

Om klubben avvecklas skall dess tillgångar överlåtas till sammanslutning eller institution som verkar för

amatörfotografins utveckling.

 

§12 Stadgeändring För ändring av eller tillägg till stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid två klubbmöten, varav det ena ska vara

ordinarie årsmöte.

 

 

Dagordning för årsmötet skall i tillämpliga delar omfatta:

 

1. Klubbens ordförande öppnar årsmöte

2. Val av ordförande för årsmöte

3. Val av sekreterare för årsmöte

4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

5. Fråga om godkännande av kallelse till årsmötet

6. Fråga om godkännande av dagordningen

7. Behandling av styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning.

8. Redogörelse av revisorernas berättelse

9. Fråga om godkännande av styrelse- och revisionsberättelserna

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fråga om arvoden för det nya verksamhetsåret

12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

13. Behandling av motioner.

14. Val av styrelsens storlek. 3-5-7st samt 2 suppleanter.

14 a. Val av klubbordförande för 2 år (udda år)

14 b. Val av kassör för 2 år (jämna år)

15. Val av ledamöter för två år.

16. Val av 2 suppleanter för 1 år

17. Val av revisorer jämte en suppleant

18. Val av delegater till årets distriktsstämma jämte suppleanter

19. Val av valberedning, varav en sammankallande.

20. Fastställande av datum för medlemsmöten och tävlingsprogram för året.

21. Övriga frågor

22. Årsmötet avslutas

 

 

PDF-fil för utskrift finns här

 

 

Copyright © All Rights Reserved